• Toda a información das Probas de Acceso aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Política de Calidade


Os Conservatorios de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia definiron a calidade como parte fundamental da súa política e da súa estratexia, e adoptaron un sistema de xestión baseado na calidade como modelo de referencia para a xestión da Institución. Este sistema de aseguramento da calidade está baseado na Norma UNE-EN ISO 9001:2015

Estes centros adoptaron a calidade como unha filosofía de actuación que se identifica coas seguintes directrices: 
  • O traballo ben feito e a mellora continua das nosas actividades, dos servizos que prestamos e dos procesos de traballo. 
  • A aportación de valor ao alumnado, as familias, ao profesorado e ao persoal do centro, escoitando a súa voz e procurando satisfacer as súas expectativas. 
  • A adopción de metodoloxías de traballo baseadas na cultura da evidencia, a xestión a partir de datos e a disciplina do traballo en equipo. 
  • A xestión dos procesos orientada á mellora continua mediante a planificación, o desenvolvemento e a revisión e mellora dos mesmos. 
  • A mellora dos resultados definindo os indicadores e obxectivos, e avaliando o nivel de logro dos mesmos. 
  • Requisitos: Implícitos, explícitos, do cliente, regulamentarios e os propios da nosa organización. 

Estas directrices despréganse a través dos seguintes procesos e proxectos: 
  •  Mantemento dun sistema da calidade segundo UNE-EN ISO 9001:2015
  • Medición e análise periódico da satisfacción de clientes. 
  • Revisión do sistema da calidade e actualización periódica de procesos. 
  • Auditorías internas e externas do sistema da calidade. 

Así mesmo, despréganse nos Obxectivos de Calidade a través da formulación e o cumprimento dos mesmos. Os obxectivos dos Conservatorios de Música e de Danza serán computables e medibles a través de indicadores; todos eles constitúen os obxectivos da calidade. O grao de cumprimento será avaliado periodicamente. 

O compromiso coa calidade afecta a toda a organización. Todas as persoas dos Conservatorios de Música e de Danza aceptan este compromiso e a súa responsabilidade no cumprimento dos requisitos establecidos no Sistema de Xestión da Calidade, así como de participar activamente na mellora da calidade e da xestión, e no logro dos obxectivos institucionais. 

As Direccións dos Conservatorios de Música e de Danza facilitarán os medios e a formación necesarios para o desenvolvemento con éxito das actividades. 

Santiago de Compostela a 1de Xuño de 2015

O Subdirector Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial 

Juan Durán Alonso


Toda a documentación relativa á Política de Calidade está nos enlaces: