• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o luns, 22 de novembro de 2021:

Aviso para o público asistente a actividades no CMUS

O público accederá ó conservatorio dende o exterior pola porta da planta baixa situada na parte dereita da fachada, agás as persoas que presenten mobilidade reducida.

O acceso ó auditorio será únicamente a través da porta situada na planta 1.

Levarase un rexistro do público asistente (profesorado de garda).

As persoas asistentes terán que ter en todo momento a máscara colocada correctamente na faciana.

O público sentarase  ocupando as cadeiras de maneira alterna.

As persoas dunha mesma unidade familiar poderán sentarse xuntos sempre que se poida manter a distancia de seguridade con resto de público. De facer isto, preferiblemente será nas cadeiras dos extremos de cada ringleira.

As portas de acceso para o público estarán abertas 5 minutos antes da hora estipulada para o comezo da actividade. 

Una vez comezada actividade non se permitirá o acceso de público.


O Equipo Covid