• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.

Acláración: O concurso de debuxo e o certame creativo tamén están cancelados.Publicado o venres, 16 de setembro de 2016:

Horarios provisionais dos grupos de Linguaxe Musical

PRAZO PARA SOLICITAR CAMBIO DE GRUPO:

Venres 16, luns 19 e Martes 20 ata as 14:00

Nota importante:

1. Non se aceptarán cambios de grupo soamente nunha das dúas materias.

2. É posible realizar permutas entre dous alumnos. A solicitude da permuta deberá facerse no mesmo prazo e forma que a solicitude de cambio.

3. Soamente se terá en conta para aceptar o cambio: horario escolar, horario laboral dos pais ou circunstancias familiares extraordinarias achegando o xustificante pertinente.


PRAZO PARA SOLICITAR A ASISTENCIA COMO OÍNTE (4º de grao elemental):

Venres 16, luns 19 e Martes 20 ata as 14:00

Para formalizar a solicitude hai que cubrir o formulario de solicitude de ointe a 4º GE e entregalo na conserxería do centro.