• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o venres, 18 de setembro de 2015:

Horarios de Itinerarios e Optativas de 6º GP

Horarios Itinerarios e Optativas no 6º curso de grao profesional:

  • Interpretación: Martes, de 21:00 a 22:00 h.  Fonoteca Prof.: Dª Lourdes Santos Sanz 
  • Pedagoxía: Mércores de 20:00 a 21:00 h.  Aula B.4 Prof.: D. Daniel Borja Durán Alonso
  • Coro: Martes, de 20:00 a 21:00 h.  Aula Orquestra Prof.: Dª Lucía Abelairas Lemos