Matrícula

DOCUMENTACIÓN: 
(A recoller e presentar na Secretaría do centro)

 • Impreso de matrícula.
 • Impreso de liquidación de prezos públicos.
 • Xustificante do ingreso no banco ou ingreso telemático das taxas.
 • Impresos de autorización de dereitos de imaxe e saídas extraescolares.
 • Fotocopia do DNI ou fotocopia do Libro de Familia.
 • 1 foto tamaño carnet.


DATAS DA MATRÍCULA (para o curso 2016/17): 


 • Alumnos Oficiáis:
  • con avaliación positiva na convocatoria de xuño: prazo pechado
  • con materias pendentes na convocatoria de xuño e avaliación positiva na convocatoria de setembro: prazo pechado

 • Alumnos que superaron a Proba de Acceso e obtiveron praza:
  • en Xuño: prazo pechado
  • en Setembro: prazo pechado

 • Alumnos admitidos en 1º de Grao Elemental e que obtiveron praza:
  • en Xuño: prazo pechado
  • en Setembro: prazo pechado

 • Alumnos procedentes doutros centros (non teñen que facer a Proba de Acceso)
  • Preinscripción en xuño: prazo pechado
  • en Setembro: prazo pechado